Doctoral Supervisors

MathematicsFundamental MathematicsChen HongjiaChen QingChen?Xiaowu
Chen?XiuxiongGao?YunHu?Sen
Huang?WenLi JiayuLi?Ping
Li SiminLiang?XingMa?Xinan
Ouyang?Yi  Ren?GuangbinShao?Song
Shen?WeixiaoSheng Mao   
Wang ZuoqinYe?RugangYe?Xiangdong
Zhang?RuibinZhang?XiZuo?Kang
Computational MathematicsChen?Falai   Chen?Guoliang  Deng?Jiansong
Li XinLiu LigangZhang?Mengping
Probability and Mathematical StatisticsELTON?P.?HsuZhang?Tusheng
Applied MathematicsKOOLEN?J.Hendricus  Ouyang?Yi  
   Liang Xing
Mathematics PhysicsChen?QingGao?YunHu?Sen
Zhang?Yang


xxfseo.com